مباحثی پیرامون اقاله درمعاملات
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین مقاله اشتقاق لفط اقاله و ماهیت اقاله مورد بررسی قرار گرفته است.